1-    Mezuniyet Öncesi Dönem 1, 2 ve 3 dersleri (link)
2-    Mezuniyet sonrası, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları için Tıbbi Parazitoloji yan dal uzmanlık programı (aşağıdadır)
3-    Mezuniyet sonrası Tıbbi Parazitoloji yüksek lisans programı (http://sagbilens.ankara.edu.tr/Programlar-22.html)
4-    Mezuniyet sonrası Tıbbi Parazitoloji doktora programı (http://sagbilens.ankara.edu.tr/Programlar-22.html)

TIBBİ PARAZİTOLOJİ BİLİM DALI TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI
Tıbbi Parazitoloji Tıpta Yan Dal uzmanlık eğitiminin (TYDUE) süresi 24 aydır. Eğitim sürecinin ilk yılı içinde her tıpta yan dal uzmanlık öğrencisi (TYDUÖ) için akademik kurulca bir danışman öğretim üyesi saptanır. Danışman öğretim üyesi saptanana kadar Bilim Dalı Başkanı, danışman belirlendikten sonra da danışman öğretim üyesi eğitim süresince Tıpta yan dal uzmanlık öğrencisi (TYDUÖ)’nin programı uygulaması için gerekli danışmanlık desteğini verir.
Her TYDUÖ Anabilim Dalında göreve başladığı zaman, uzmanlık eğitimini tamamlayana kadar bütün faaliyetlerinin kayıtlarının tutulacağı bir dosya açılır. Bu dosyanın takibi eğitimden sorumlu komisyon tarafından yapılır.
Uzmanlık Öğrencileri için her 6 ayda bir) “Asistan Değerlendirme Formu” düzenlenir. 12 aylık dönem sonunda Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin o yılki faaliyetlerini gösteren, rotasyon değerlendirme ve yıl sonu sınavı notlarını içeren “Yıl Sonu Değerlendirme Formu” doldurulur.
Kredilendirmeler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Öğretim ve Sınav Yönergesinin 23.03.2007 tarihli düzenlemesine uygun olarak yapılacaktır.
Zorunlu taban kredi, derslerden en az 3 kredi, seminerlerden en az 2 kredi, literatür ve olgu sunumlarından 1 kredi ve pratik uygulamalardan  en az 6 kredi ve yılda 2 kez “Genel Değerlendirme Formu”ndan 2×2 kredi olmak üzere en az 16 kredidir.
TYDUÖ eğitimi, zorunlu ve gönüllülükle sağlanan etkinlikler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

ZORUNLU ETKİNLİKLER
1. Mezuniyet sonrası Dersler
TYDUÖ, eğitim-öğretim dönemi süresince bütün eğitim faaliyetlerine tam olarak katılır.
TYDUO lisansüstü eğitim programı çerçevesinde programlanan dersleri almakla ve her yarı yıl sonunda yapılan sınavlarda 3 krediye karşılık yüz tam puan üzerinden en az 60 almakla yükümlüdür. 80-89 not, 6 kredi, 90-100 not 9 kredi olarak değerlendirilir.
Devam esastır ve her %20 devamsızlık süresi için zorunlu yıllık taban kredisinden 1 puan düşürülür. Derslerin %40’ından fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır, sınava giremez.
Yandal Uzmanlık programına katılanlar eğitimlerinin ilk yılında Anabilim Dalının Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde verilen dersleri takip etmek zorundadır. Ayrıca belirlenen program çerçevesinde diğer lisans derslerine öğretim üyesine yardımcı olarak katılırlar.
2. Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri
2.1 Anabilim Dalı Seminerleri: TYDUÖ seminer konusunu Danışman öğretim üyesinin görüş ve önerilerini alarak belirler ve eğitimden sorumlu komisyona sunar. TYDUÖ bir program dahilinde her yıl bir seminer olmak üzere toplam 2 seminer sunar. Seminer ile ilgili dökümanlar TYDUÖ dosyasına konulur ve her seminer  değerlendirilerek, zayıf: 0, orta: 3, iyi: 6, pekiyi: 9 kredi puanı verilir. Seminerin kredisi, Akademik Kurul tarafından konuya hakimiyet, seçilen konunun özgünlüğü, eğitim araçlarının kullanımı kriterlerine göre değerlendirilir.
2.2 Dergi Saatleri: Öğretim üyesi ve TYDUÖ’nin birlikte seçtiği en az iki makale dergi saatinde TYDUÖ tarafından sunulur. Her TYDUÖ, eğitim döneminde toplam 4 dergi saati sunumu yapar. Dergi saati konusu ile ilgili dökümanlar TYDUÖ dosyasına konulur ve her dergi saati için 1 kredi puanı verilir.
2. 3. Pratik Uygulamalar
Eğitim ortamını oluşturan hastane ve hastalarla ilgili tüm işler, seroloji ve poliklinik laboratuvarlarında hastaya yönelik uygulanan rutin işlerin tümü, kamu görevi olarak yılda 1 kez değerlendirilecektir.
2.4. Genel Değerlendirme
6 ayda bir düzenlenen genel değerlendirme formları Bilim Dalı Akademik Kurulunda kredilendirilecektir.

SEÇMELİ ETKİNLİKLER
TYDUÖ’lerin Parazitoloji Bilim Dalında geçirdikleri süre içinde katılmaya zorunlu olmadıkları, ancak eğitimin çeşitlendirilmesi, desteklenmesi ve sürekliliği açısından önemli olan, katılma durumunda kredi puanı kazandıran diğer etkinlik alanlarını kapsar.
1. Konferans, Panel, Kurs
TYDUÖ, yurt içi veya yurt dışı panel, konferans, workshop gibi etkinliklere dinleyici veya eğitimlerinin 1. yıldan itibaren bildirili olarak anabilim dalının rutin hizmetlerini aksatmamak koşulu ile katılabilirler. Değerlendirme için katılım belgesi ve çalışma raporu gerekmektedir.
Konferans : 1 Kredi, Panel :2 Kredi, Kurs: 3 Kredi (En Az 1 gün), Uzun süreli yurtdışı görevlendirme (3ay ve üstü): 10 Kredi, Ek Seminer: 0-3 Kredi
2. Yayınlar
Etik kurallara uyum esastır.
2.1. Yurtiçi yayınlar
Tubitak Türk Tıp Dizini’nde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler kredilendirilerek değerlendirirlir.
Kredilendirmede isim sırasına bakılmaz.
Araştırma türü yayınlar: 4 kredi, Olgu sunumu ve derlemeler: 2 kredi, Kitapta bölüm yazarlığı: 3 kredi
2.2. Yurtdışı yayınlar
Tubitak sınıflandırmasında 1., 2., 3. grup dergilerde yayınlanmış makaleler değerlendirmeye alınır. Bunların dışındaki dergilerde yayınlananlar yurtiçi yayın olarak değerlendirilir.
1 grup dergi : 24 kredi, 2 grup dergi : 16 kredi,3 grup dergi : 24 kredi, Kitap bölüm yazarlığı : 30 kredi
TYDUÖ Bilim dalında gerçekleştirilen çalışmalara ve projelere Bilim dalının onayı ile katılabilirler.
TYDUÖ yurt içi veya yurtdışı dergilerde yayınlanan makalelerde, kitap bölümlerinde yazar olarak yer aldıkları takdirde kredilendirilerek değerlendirilir.
3. Kongre ve Sempozyumlar

TYDUÖ, yurt içi veya yurt dışı kongre ve sempozyumlara dinleyici veya eğitimlerinin 1. Yıldan itibaren bildirili olarak anabilim dalının rutin hizmetlerini aksatmamak koşulu ile katılabilirler. Değerlendirme için katılım belgesi ve çalışma raporu gerekmektedir.
İzleyici olarak: Ulusal 1 kredi Uluslararası 2 kredi, Poster ya da sözlü bildiride yazar: Ulusal 2 kredi Uluslararası 4 kredi, Poster ya da sözlü bildiri sunum :Ulusal 3 kerdi Uluslararası 6 krediTürk Tabipler Birliğinin kredilendirdiği etkinliklere katılanlara verilen her 10 kredi için seçmeli etkinlikler kredisine 1 kredi eklenir. Yurtdışında düzenlenmiş ve kredilendirilmiş etkinliklerin belgelenmesi koşuluyla, her 5 kredisi için seçmeli etkinlikler kredisine 1 kredi eklenir.

UZMANLIK TEZİ
Uzmanlık tezi hazırlamak yasal zorunluluktur. Tez konusu, yandal uzmanlığında üçüncü yarıyılın başında öğrencinin kendi görüşü ve danışman öğretim üyesi yardımıyla bir proje şeklinde hazırlanır ve akademik kurula sunulur. Teklifin akademik kurulca uygun bulunması halinde danışman, tez danışmanı olarak edilir. Tez ile ilgili gelişmeler her 3 ayda bir Akademik Kurulda değerlendirilir. Tez konusunda yapılacak değişikliklerde akademik kurul onayı gereklidir.
4. Yabancı Dil Sınavları
KPDS sınavından alınan not kredilendirilir.
A:6 kredi, B : 4 kredi,  C: 2 kredi
5.  Projeler
TYDUÖ’nin projedeki sorumluluğuna göre 1-5 kredi puanı ile değerlendirilir.
Parazitoloji Yandal Uzmanlığı Kredi Tablosu (4 yarıyıl)
Taban kredi                    Ek kredi
Zorunlu etkinlikler
Mezuniyet sonrası ders                  3-9xadet
Seminer (2 adet)                            6-18
Dergi Saati (4 adet)                        4
Pratik uygulamalar                         12-36
Genel değerlendirme                      8-24
Seçmeli etkinlikler                  
Bilimsel Toplantılar 
Konferans, Panel, Kurs                     1-3 x adet
Ulusal Kongre ve sempozyum           1-3 x adet
Uluslararası kongre ve sempozyum   2-6 x adet
Ek seminer                                     0-3
Yayınlar                    
Yurtiçi                                            2-4xadet
Yurtdışı                                          8-24x adet
Kitap bölümü                                 3-30xadet
Yabancı dil                                   2-6
Yurtdışı görevlendirme             10
Proje                                           1-5
PARAZİTOLOJİ YAN DAL Teorik ve Pratik Ders Programı
I. YARIYIL TEORİK
Genel Parazitoloji
Özel Parazitoloji –Protozoonlar
Koproparazitoloji
Temel Parazitoloji- Helmintler-1
I. YARIYIL PRATİK
• Protozoonların mikroskopik özellikleri
• Parazitolojide Tanı Yöntemleri:  Etiyolojik tanı
• Kalın Damla ve Yayma kan preparatlarının hazırlanması ve  boyanması
• Dışkının protozoonlar ve helmintler  yönünden incelenmesi
• Dışkı saklama yöntemleri
• İdrar, vaginal akıntı, balgamda parazit ve parazit yumurtalarının aranması
• Deri kazıntısı incelemesi
2. YARIYIL TEORİK
Temel Parazitoloji- Helmintler-2
Temel Parazitoloji- Artropodlar
Paraziter Hastalıklarda Serolojik Tanı
Uygulamalı parazitoloji
2. YARIYIL PRATİK
• Trematod, sestod ve nematodların mikroskopik özellikleri
Serolojik Tanı
• Antijen Hazırlama
• IFA, ELISA
• Agglutinasyon Yöntemleri
• SDS-PAGE, WB
Uygulamalı  Parazitoloji
• Parazit kültürleri
• Artropodların toplanması,saklanması, preperasyon yapmateknikleri
• Deney Hayvanlarının bakımı, üretilmesi
• Deney Hayvanlarına enjeksiyon yapma yöntemleri
• Toxoplasma suşunun hayvan pasajları  ile devamının sağlanması